Jogi információk

A Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-307894; cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.; "Netrisk.hu Kft.") a www.bankkalkulator.hu honlapon ("Bank Kalkulátor") a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény ("Hpt.") 3. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatások bemutatására szolgáló elektronikus hirdetési szolgáltatást ("Hirdetési szolgáltatás"), illetve pénzpiaci közvetítői (többes ügynöki) tevékenységet nyújt pénzügyi intézmények ("Megbízók") részére. A Netrisk.hu Kft. a pénzpiaci többes ügynöki tevékenységet az Üzletszabályzat ("Üzletszabályzat") szerinti tartalommal, kölcsönszerződés vonatkozásában, előzetes igényfelméréssel végzi. Közvetítői tevékenysége során a Netrisk.hu Kft. a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a pénzügyi szolgáltatást közvetítők előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól szóló 53/2016 (XII.21.) NGM rendelet szerinti ügyfél tájékoztatást Üzletszabályzatán keresztül végzi, és az Üzletszabályzat előzetes megismerése szükséges és elengedhetetlen feltétele a választott kölcsöntermékkel kapcsolatos érdeklődési szándék pénzügyi intézmény felé történő továbbításának.

 A Bank Kalkulátort megtekintő látogatók ("Látogatók") részére a Netrisk.hu Kft. a következő tájékoztatást nyújtja:

  1. A Netrisk.hu Kft. által nyújtott Hirdetési szolgáltatás nem minősül a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás közvetítésének, így különösen nem tekinthető a Hpt. 10. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott és a Hpt. 6. § (1) bekezdése 90. pontjának b) alpontjában körülírt többes ügynöki vagy a Hpt. 10. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott és a Hpt. 6. § (1) bekezdése 90. pontjának d) alpontjában körülírt alkuszi tevékenységnek. A Hirdetési szolgáltatással összefüggésben a Netrisk.hu Kft. sem a Megbízók nevében, javára és kockázatára, sem egyéb módon nem végez pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet, így értelemszerűen nem vállal kötelezettséget és nem köt szerződést a Megbízók nevében, javára és kockázatára.
  2. A Bank Kalkulátorban megjelenített Hirdetések tartalmát [ideértve a Hirdetésekben elhelyezett külső honlapokra ("Külső Honlapok") utaló hivatkozásokat] és a Külső Honlapok tartalmát a Megbízók határozzák meg és töltik fel. A Netrisk.hu Kft. nem visel és nem vállal felelősséget a Hirdetések és a Külső Honlapok tartalmával összefüggésben előállt károkért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ott közzétett információk valódiságával, teljes körűségével, hatályosságával és jogszerűségével, valamint a Látogatóknak a Hirdetésekből és/vagy a Külső Honlapokból levont következtetéseinek helytállóságával és a Hirdetésekkel, valamint a Külső Honlapokkal kapcsolatos fogyasztói döntéseikkel összefüggésben előállt károkért viselt felelősséget.
  3. A Netrisk.hu Kft. nem visel és nem vállal továbbá felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a Bank Kalkulátor megtekintéséből, megtekintésre képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származhatnak. A Netrisk.hu Kft. a Látogatók irányában nem köteles a Bank Kalkulátor fenntartására és folyamatos működtetésére.
  4. A Hirdetések tartalmát ide nem értve, a Bank Kalkulátor struktúrája, arculata, képi megjelenítése és a Netrisk.hu Kft. által a Bank Kalkulátorral összefüggésben alkalmazott valamennyi számítógépi programalkotás és a hozzátartozó dokumentáció ("Program") a Netrisk.hu Kft. szellemi tulajdonát képezi, ezért a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll és a Netrisk.hu Kft. a velük kapcsolatos valamennyi jogát fenntartja. A Szolgáltató fenntart továbbá minden jogot a Bank Kalkulátor elnevezés és annak bármilyen megjelenítése vonatkozásában. Tilos a Netrisk.hu Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Bank Kalkulátor (és a Program) tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a Bank Kalkulátor bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése. A Bank Kalkulátor (és a Program) tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Netrisk.hu Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
  5. Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.