Adatkezelési tájékoztató

A Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Adatkezelő") mint a www.bankkalkulator.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, az Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások keretében, valamint az Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés (a továbbiakban: "Telefonbeszélgetés") rögzítése során végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a Weboldalra látogató, valamint a telefonos ügyfélszolgálatot igénybevevő felhasználók (a továbbiakban: "Felhasználó") elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: "Tájékoztató") foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele, valamint a Telefonbeszélgetés megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1.) Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weboldalt, valamint a telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltető Netrisk.hu Zrt.

Név: Netrisk.hu Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.
Képviseli: Sebestyén László vezérigazgató
Adószám: 23047578-2-41
Cégjegyzékszám: 01 10 046865
E-mail cím: info@bankkalkulator.hu
Telefonszám: +36 (1) 413 34 80

A Netrisk.hu Zrt. adatkezelésért felelős személye: Berta Gábor, telefonszáma: +36-1-309-4576, e-mail címe: berta.gabor@netrisk.hu

2.) A kezelt adatok köre

Ajánlatkérés során:

Amennyiben a Felhasználó a hitelkalkulátor oldalon valamelyik pénzügyi intézmény (a továbbiakban: "Bank") ajánlatát kiválasztja és rákattint az "Érdekel" gombra, az ezt követően megjelenő felületen (a továbbiakban: "Ajánlatkérés"), lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni és ennek során a Bank a kiválasztott ajánlattal kapcsolatban meg tudja keresni. Az Ajánlatkérés során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • anyja neve*;
 • születési hely is idő*;
 • e-mail cím*;
 • telefonszám*;
 • a hitelkalkulátor használata során a kölcsönnel kapcsolatban megadott, banktitoknak minősülő egyes adatok (összeg, futamidő, jövedelem, jogosultságra vonatkozó adatok)*;
 • hozzájárulás Adatkezelő direkt marketing ajánlatainak küldéséhez e-mailben és/vagy SMS-ben és/vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (együttesen: Marketing ajánlat).

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Hírlevél feliratkozásra szolgáló felületen:

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;

Panaszkezelés során:

 • írásbeli panasz esetén:
  • név;
  • levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím;
  • panasz tárgya és tartalma.
 • szóbeli panasz esetén:
  • név;
  • panasz tárgya és tartalma.
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül:
  • név;
  • telefonszám:
  • panasz tárgya és tartalma;
  • hangfelvétel.

Telefonbeszélgetés rögzítése során:

A Telefonbeszélgetés rögzítése során az Adatkezelő rögzíti

 • a Felhasználó hangját,
 • a Telefonbeszélgetés során elhangzott információkat.

Nyereményjáték során

• név,
• telefonszám,
• e-mail cím.

Jövedelemarányos Törlesztőrészlet Mutató kalkulátorban

 • e-mail cím*
 • adós(ok) havi nettó igazolt jövedelme*
 • fennálló hitel(ek) törlesztő részlete és lízingdíj(ak)*
 • rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret*
 • rendelkezésre álló hitelkártya keret*

3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel a Felhasználó által megadott adatokat:

 • Ajánlatkérés során: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött jogviszony nyilvántartása a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 69. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Ajánlatkérés teljesítése céljából az adatok továbbítása a Felhasználó által kiválasztott, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló Bank részére, valamint kapcsolattartás. (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100628/2016)
  A telefonszám kötelező megadásának célja, hogy a Felhasználó által kiválasztott Bank a megadott elérhetőségen megkeresse a Felhasználót. Az e-mail kötelező megadásának célja az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettségének teljesítése (a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján), illetve az Adatkezelő tájékoztatása a kiválasztott pénzügyi szolgáltatásról.
 • Marketing ajánlatra, Hírlevélre történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet,küldése az Érintett által megadott elérhetőség(ek)re, illetve az érintett e célból történő telefonos megkeresése az érintett által megadott telefonszámon.. (Adatkezelési nyilvántartási szám: 02092-001, NAIH-86017/2015)
 • Jövedelemarányos Törlesztőrészlet Mutató kalkuláció igénylésekor: a kalkuláció elkészítése és megküldése a megadott e-mail címre az Adatkezelő részéről.
 • Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.
 • Telefonbeszélgetés rögzítése: A Felhasználóktól érkező, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó Telefonbeszélgetés kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a Telefonbeszélgetés pontos idejének és tartalmának, valamint az Adatkezelő tájékoztatásának dokumentálása. Adatkezelő a Telefonbeszélgetésekről készült hangfelvételeket a rögzítés időpontját követő 5 év elteltével törli.
 • Nyereményjáték során: A Felhasználó által a nyilatkozati felületen adott önkéntes és tájékozott hozzájárulása a nyereményjátékban való részvétel és a annak lebonyolítása érdekében, a cél megvalósulásáig.  

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció esetében, illetve a Marketing ajánlatra, valamint Hírlevélre történő feliratkozás esetén, és Jövedelemarányos Törlesztőrészlet Mutató kalkulációjával kapcsolatban addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Marketing ajánlatok, Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles, így különösen a következő esetekben:

 • a Hpt. 69. § (5) bekezdése értelmében az Adatkezelő a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos iratokat 3 (három) évig köteles megőrizni;
 • panaszkezelés esetén a Hpt. 288. §-a alapján az Adatkezelő a telefonon közölt panasz esetén a rögzített hangfelvételt, szóbeli panasz esetén az erről készült jegyzőkönyvet, valamint írásbeli panasz esetén a panaszt és az arra adott választ 5 évig köteles megőrizni.

4.) Adattovábbítás

A Felhasználó által Ajánlatkérés céljából megadott adatokat Adatkezelő átadja a Felhasználó által kiválasztott Banknak kizárólag az Ajánlatkéréssel kapcsolatos megkeresés teljesítése céljából.

A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő banktitokként kezeli és azokat a Felhasználó beleegyezése nélkül harmadik személynek kizárólag törvényi felhatalmazás alapján adja ki. Adatkezelőre vonatkozóan ilyen szabályokat rögzítenek a Hpt. 160-164/A. §-ai.

Hpt. 160. § (1) Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.
(2) E törvény banktitokra vonatkozó rendelkezései szempontjából a pénzügyi intézmény ügyfelének tekintendő mindenki, aki (amely) a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. A banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel, de a szolgáltatást nem veszi igénybe.
(3) A banktitokra vonatkozó rendelkezéseket a közvetítő ügyfelének (1) bekezdésben meghatározott adataira is megfelelően alkalmazni kell.
Hpt. 161. § (1) Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében – ideértve a fizetési számla váltásának kezdeményezését is – nyújtja,
b) e törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,
c) a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró MNB-vel, OBA-val, betét- és intézményvédelmi alappal, a Szhitv. alapján a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró központi bankjával, kötelező intézményvédelmi szervezettel, valamint az Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF),
b) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel és jegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
c) a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval,
d) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel,
e) a büntető-, valamint polgári ügyben, a csőd-, illetve felszámolási eljárás, továbbá kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal,
f) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel,
g) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
h) az adó-, vám- és egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási igazgatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve egészségbiztosítási szervvel, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel,
i) bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban – ideértve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 79/C. § (2) bekezdése alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is – eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletek alapján bekapcsolódni szándékozó fővárosi és megyei kormányhivatallal,
j) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
k) a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk hatálya alá tartozó állami támogatások – az Európai Unió működéséről szóló szerződésben szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével – versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáért felelős miniszterrel,
l) a lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerűsége céljából feladatkörében ellenőrzést végző fővárosi és megyei kormányhivatallal, kincstárral, lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszterrel, valamint pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel, továbbá a jogalap nélkül felvett fogyatékossági támogatás összegének megtérülése érdekében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal,
m) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal,
n) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a pénzügyi intézménynél működő vagy volt könyvvizsgálója ellen indított fegyelmi eljárás keretében a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával,
o) a feladatkörében eljáró kormányzati ellenőrzési szervvel,
p) az eltűnt vagy az elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek felkutatását, továbbá az ismeretlen személy vagy holttest azonosítását végző rendőri szervvel,
q) a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal,
r) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatával összefüggő feladatkörében eljáró, szociális hatáskört gyakorló szervvel
szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.
(3) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha
a) az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés, illetve együttműködési megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a pénzügyi intézménytől, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot,
b) a hitelintézet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot,
c) a pénzügyi intézmény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján szolgáltat adatot,
d) a pénzügyi intézmény az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget,
e) a pénzügyi intézmény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti,
f) a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – harmadik ország bűnüldöző szerve esetén, ha a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot – írásban kér banktitoknak minősülő adatot a pénzügyi intézménytől, vagy
g) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a Pmt.-ben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – harmadik ország pénzügyi információs egysége esetén, ha a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot – írásban kér banktitoknak minősülő adatot a pénzügyi intézménytől.
(4) Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akiről vagy amelyről a (2) bekezdésben megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró Felügyelet helyszíni ellenőrzést folytat.
(4a) Ha törvény másként nem rendelkezik, akkor a (2) bekezdésben meghatározott esetben a pénzügyi intézmény a nyomozó hatóság és az ügyészség írásbeli megkeresésére tizenöt munkanapon belül, a nemzetbiztonsági szolgálat írásbeli megkeresésére kettő munkanapon belül szolgáltatja a kért adatot.
(5) Nem kell a (4) bekezdés szerinti adatokat az írásbeli megkeresésében megjelölni, ha a Gazdasági Versenyhivatal előzetes értesítés nélkül helyszíni szemlét vagy helyszíni kutatást tart. Ezekben az esetekben a Gazdasági Versenyhivatal megkeresését a helyszínen közli.
(6) A (2) és (3) bekezdés szerint adatkérésre jogosult a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkéréskor megjelölt.
(7) A pénzügyi intézmény az (1)–(3) bekezdésben, valamint az 162. §-ban foglalt esetekben az adatok kiszolgáltatását – titoktartási kötelezettségére hivatkozva – nem tagadhatja meg.
(8) Az MNB jogszabályban, a pénzügyi intézmény számára előírt adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni.
(9) Az adóhatóság a FATCA-törvényből, valamint a pénzügyi számlákkal kapcsolatos egyéb adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából az Aktv. 43/B. és 43/C., továbbá 43/H. §-a szerinti adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni.
162. § (1) A pénzügyi intézmény a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla vagy az ügylet
a) kábítószerrel visszaéléssel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), kábítószer-kereskedelemmel (Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklásával (Btk. 178–79. §), kóros szenvedélykeltéssel (Btk. 181. §), kábítószer készítésének elősegítésével (Btk. 182. §) vagy új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel [1978. évi IV. törvény 283/B. §, illetve Btk. 184. § (1) bekezdés b) pont],
b) terrorcselekménnyel (1978. évi IV. törvény 261. §, illetve Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozásával (Btk. 318. §),
c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel (1978. évi IV. törvény 263. §, illetve Btk. 324. §),
d) lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel (1978. évi IV. törvény 263/A. §, illetve Btk. 325. §),
e) pénzmosással (1978. évi IV. törvény 303–303/A. §, illetve Btk. 399–400. §),
f) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,
g) bennfentes kereskedelemmel vagy
h) piacbefolyásolással
van összefüggésben.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító, valamint a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervre a hatáskörükbe tartozó bűncselekményekkel összefüggő adatok tekintetében kell alkalmazni.
(3) A pénzügyi intézmény a megkeresések teljesítése során a minősített adat védelméről szóló törvényben és egyéb, a minősített adat kezelésére vonatkozó jogszabályokban előírt követelmények betartásával jár el.
(4) Ha a pénzügyi intézmény a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy az ügyészség írásbeli megkeresésére határidőn belül az adatszolgáltatást nem teljesíti és a mulasztását a megkereső szerv felé írásban sem menti ki, a megkereső szerv erről tájékoztatja a Felügyeletet.
Hpt. 163. § (1) A 161. § (2) bekezdés d), f), g) és o) pontja, a 161. § (3) bekezdés e)–g) pontja, a 162. §, valamint az 164. § p) pontja alapján történő adatátadásról a pénzügyi intézmény az érintett ügyfelet nem tájékoztathatja.
(2) Az adatkérő az (1) bekezdésben említett esetek kivételével az ügyfelet az adatkérésről tájékoztatja.
164. § Nem jelenti a banktitok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
b) a pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, továbbá téves utalás esetén a teljesített átutalási megbízás megbízója, illetve a megbízó számlavezetője javára történő adatátadás, a megbízás szerint kedvezményezett, nem pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, címére vonatkozóan,
c) a 3. § (1) bekezdés b)–g) és l) pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, valamint a kizárólag garanciavállalással, készfizető kezesség vállalásával foglalkozó jogi személy részéről a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerbe, illetve e rendszerből a törvényben meghatározott referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott referenciaadat-szolgáltatás,
d) a pénzügyi intézmény által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a megbízott vagyonellenőrnek, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint a pénzügyi intézmény részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítónak a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás,
e) a pénzügyi intézmény igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a pénzügyi intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkező tagnak vagy az ilyen befolyást szerezni kívánó személy (társaság), az üzletág átvételét tervező társaság, illetve az ilyen tag vagy esetleges jövőbeni tag által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő, valamint a 17. és 17/A. § szerinti állományátruházáshoz kapcsolódóan az átadó és az átvevő pénzügyi intézmény közötti adatátadás,
f) a bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírásmintájának bemutatása,
g) az MNB által – a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával – a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása
ga) statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal
gb) a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából az államháztartásért felelős miniszter
részére,
h) a pénzügyi intézmény által a külföldi pénzügyi intézmény számára történő adattovábbítás, abban az esetben, ha a pénzügyi intézmény ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult és a külföldi pénzügyi intézménynél (adatkezelőnél) a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal,
i) a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti illetékes felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges, és a külföldi felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, ha a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Felügyelet hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bűnüldöző szervnek történő továbbításához,
j) a pénzügyi intézmény által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző részére,
k) az összevont alapú felügyeleti megfelelés vonatkozásában történő, valamint a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás,
l) a Felügyelet által a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal részére,
m) az OBA által a 161. § (2) bekezdés a), b), d), e) és h) pontjai alapján, az e szervezeteknek az OBA-hoz intézett írásbeli megkeresésére adott válasz, továbbá a külföldi betétbiztosítási rendszerek, valamint külföldi felügyeleti hatóságok részére együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, ha az adatok kezelésére, illetve felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú védelem biztosított,
n) a pénzügyi intézmény által vállalt kockázat fedezetét nyújtó harmadik személy részére, a kockázatvállalás alapján fennálló követelés összegére és esedékességére vonatkozó adatszolgáltatás,
o) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i, 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett fizetési szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által meghatározott esetekben történő továbbítása,
p) a jegybanki feladatkörében eljáró MNB részére, írásbeli megkeresés alapján az MNB tv. 4. § (1)–(7) bekezdésében meghatározott alapvető feladatai teljesítése érdekében végrehajtott műveletei biztosítékául szolgáló hitelkövetelésekre vonatkozó adatátadás,
q) a pénzügyi intézmény által a pénzügyi intézménnyel szerződéses kapcsolatban levő közvetítő részére a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás,
r) a Felügyelet által a 176. § (7) bekezdése szerinti válsághelyzetben az EGT-állam központi bankjainak vagy az Európai Központi Banknak történő adattovábbítás, ha az adatok törvény által előírt feladatuk teljesítéséhez szükségesek,
s) a pénzügyi intézmény ügyfele által nyilvánosságra hozott állítással összefüggésben a pénzügyi intézmény részéről a közte és ügyfele közötti jogviszonyra vonatkozó, a nyilvánosság előtti válaszadáshoz szükséges mértékben történő adatközlés,
t) a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által alapvető feladatai ellátása érdekében a jegybanki információs rendszerben rendelkezésre álló adatoknak egyedi azonosításra alkalmas módon való átadása a Központi Bankok Európai Rendszere és annak tagjai számára, azok kérelme alapján, az Európai Unió működéséről szóló szerződésből eredő vagy központi banki feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben,
u) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a fizetési műveletek feldolgozása, elszámolása és teljesítése keretében a fizetési megbízás teljesítése céljából pénzügyi intézmény által a fizetési műveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére történő adattovábbítás,
v) a központi szerződő fél, valamint a központi értéktári tevékenység végzésének érdekében szükséges, a központi értéktár és a központi szerződő fél közötti adattovábbítás,
w) ha a pénzügyi intézmény a Ptk. 6:418. §-ában meghatározott kötelezettségét teljesíti,
x) a szanálási feladatkörében eljáró MNB által a Szantv. szerinti független és ideiglenes értékelőnek – valamint az értékelésben közreműködőnek – az értékelés elkészítése érdekében, a vagyonértékesítés alkalmazása során a lehetséges ajánlattevőknek, továbbá a vagyonértékesítés alkalmazása során az áthidaló intézménynek nem minősülő átvevőnek való adat- és információátadás,
y) az elhalálozott által felvett és még vissza nem fizetett kölcsönhöz és le nem járt pénzügyi lízinghez kapcsolódóan a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi törlesztőrészletről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a hátralévő futamidőről az örökhagyó közeli hozzátartozója részére – annak írásbeli kérelmére – történő adatszolgáltatás a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig,
z) a Felügyelet MNB tv. 57. § (1) bekezdés c) pontjában, illetve 140. § (2) bekezdésében foglalt adattovábbítása.
Hpt. 164/A. § Nem jelenti a banktitok sérelmét a hitelintézet által jelzálog-hitelintézet részére történő adatátadás abban az esetben, ha az adatátadás jelzáloglevéllel történő refinanszírozás keretében
a) a jelzálog-hitelintézet fedezet-nyilvántartásához,
b) az 575/2013/EU rendelet 125. cikk (2) bekezdésében, 199. cikk (2) bekezdésében, 208. cikk (5) bekezdésében, valamint 402. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének igazolásához, vagy
c) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvényben meghatározott törvényi engedményezéskor ellátandó feladatokra történő felkészüléshez szükséges.

5.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az Ajánlatkérés, a Marketing ajánlatra, Hírlevélre történő feliratkozás, valamint a Telefonbeszélgetés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Ajánlatkérés során megadott adatok megőrzése, valamint a panaszkezelés érdekében végzett adatkezelés esetén az adatkezelés jogalapja a Hpt. 69. § (5) bekezdésében, a 160. §-ban, valamint 288. §-ban foglalt törvényi felhatalmazás.

6.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:
Protopmail Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.). Az adatfeldolgozás célja: a marketing célú ajánlatokat tartalmazó elektronikus levelek (Hírlevelek) kiküldése.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

7.) A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@bankkalkulator.hu címen és postai levél útján a következő postai címen: 1441 Budapest, Pf. 102., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Telefonbeszélgetés rögzítésével együtt járó adatkezelés esetén a Telefonbeszélgetés megkezdésekor Adatkezelő tájékoztatja a hívás kezdeményezőjét az Adatkezelő személyéről, az adatkezelés céljáról, arról, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül, valamint arról, hogy amennyiben nem járul hozzá, hogy a Telefonbeszélgetést Adatkezelő rögzítse, lehetősége van postai úton vagy elektronikus levelezés útján is az Adatkezelőhöz fordulnia. Tájékoztatja továbbá arról a tényről, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a Weboldalon érhető el, valamint arról, hogy hogyan férhet hozzá a hangfelvételhez.

A Telefonbeszélgetés rögzítésével együtt járó adatkezelés esetén a Felhasználónak lehetősége van másolatot kérni a Telefonbeszélgetésről készült hangfelvételről, amely kérést Adatkezelő a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül köteles teljesíteni. A Felhasználó a hangfelvétel kiadása iránti kérelmét postai úton (1441 Budapest, Pf. 102.) vagy elektronikus levelezés (info@bankkalkulator.hu) útján nyújthatja be. Adatkezelő díjmentesen rendelkezésre bocsátja (postai úton) a hangfelvétel másolatát.

Telefonon közölt szóbeli panasz rögzítése esetén a Hpt. 288. § (4) bekezdése alapján a Felhasználó kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. A Hpt. 288. § (6) bekezdése szerint, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a független közvetítő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek – az Adatkezelőnek a panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontjával egyidejűleg – megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@bankkalkulator.hu e-mail címen vagy a 1441 Budapest, Pf. 102. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@bankkalkulator.hu e-mail címén vagy postai úton a 1441 Budapest, Pf. 102. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Marketing ajánlatot/Hírlevelet. A Felhasználó a Marketing ajánlatok/Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a marketing ajánlatok/hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@bankkalkulator.hu címen, illetve a 1441 Budapest, Pf. 102. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban marketing ajánlatot/hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél feliratkozás, Marketing ajánlatok küldése) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybevett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

8.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően a Felhasználó mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha a Felhasználó saját számítógépéről látogatja a Weboldalt, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok titkosított vonalon, úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) technológiával kerülnek szerverünkre, ami garantálja, hogy az interneten keresztül továbbított adatok harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A titkosított kapcsolatra vonatkozó hitelesítésünket a DigiCert, Inc. állította ki ún. kiterjesztett ellenőrzéssel (Extended Validation SSL). A kiterjesztett ellenőrzés egy összetett, átfogó tanúsítvány kérelmi ellenőrzés, amiben a kérvényezőnek a legszigorúbb ellenőrzéseken kell átesnie annak érdekében, hogy bármiféle visszaélést, vagy csalást ki lehessen szűrni. EV SSL tanúsítványunk érvényességét az alábbi linkre kattintva ellenőrizheti:

A Netrisk.hu Zrt. EV SSL tanúsítványának ellenőrzése »

Partnerünk vonatkozó oldala a Verisign Inc. által hitelesített. A kommunikációt lebonyolító Java alkalmazás partnerünk számítástechnikai rendszere által védett csatornán veszi át és küldi az adatokat, amely biztosítja, hogy az Ön által megadott adatok ne juthassanak illetéktelenek tudomására.

9.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@bankkalkulator.hu e-mail címre, vagy a 1441 Budapest, Pf. 102. postai címre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

10.) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2017. április 20.


Netrisk.hu Zrt.
Adatkezelő

Visszahívás kérése
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×